Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki

BIJĄC SIĘ O MONTE CASSINO, BIJEMY SIĘ O POLSKĘ! - słowa generała Władysława Andersa, więźnia moskiewskiej Łubianki, twórcy i dowódcy II Korpusu Polskiego.
Generał spoczywa wśród swych żołnierzy na cmentarzu u stóp klasztoru na Monte Cassino. W noc bitwy i dzień zwycięstwa 18 maja 1944 r. żołnierz II Korpusu Feliks Konarski Ref-Ren napisał wraz z Alfredem Schützem, także żołnierzem, dedykowaną generałowi Andersowi, pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”. - między innymi taki wstęp można było przeczytać w pierwszych zdaniach nadesłanych prac.
W swej książce „Historia czerwonych maków” Konarski wspominał: „Po bitwie, śpiewając po raz pierwszy «Czerwone maki» u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy”.
Żołnierze wiedzieli, że nie wrócą do Polski, za którą walczyli - ich ziemia rodzinna, ziemia kresowa stała się, decyzją Stalina i uległych mu mocarstw, częścią Sowietów – to również jeden z cytatów z nadesłanego eseju.

Dla uczczenia rocznicy Bitwy pod Monte Cassino Fundacja postanowiła zorganizować dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki „ BIJĄC SIĘ O MONTE CASSINO, BIJEMY SIĘ O POLSKĘ! - w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa”

Konkurs miał na celu między innymi edukację dzieci i młodzieży w zakresie poznania historii ,podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino oraz popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino.
Uświadomienie, jak niejednokrotnie długą i trudną drogę musieli pokonać żołnierze polscy, by móc brać czynny udział w walce o wyzwolenie Polski i Europy z okupacji niemieckiej. Zainteresowanie uczniów losami żołnierzy walczących w 2. Korpusie Polskim pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
Utrwalanie w pamięci bohaterskiej walki Polaków na frontach II wojny światowej,kształtowanie postaw szacunku do historii własnego narodu,kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu.

Taka tematyka konkursu pozwoliła również na kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania tradycji historycznych. Dzięki temu uczniowie biorący udział w konkursie mogli nie tylko utrwalić wiedzę odnoszącą się do historii Polski ale także uformować postawę świadomego obywatela, który ma ukształtowany pogląd na dzieje własnego narodu i zna jego miejsce w dziejach Europy i świata.

I etap polegał na przyjęciu jak największej ilości prac konkursowych.
Z całej Polski napłynęły prace w formie eseju historyczno-literackiego z zakresu wiedzy i historii Monte Cassino.

W II etapie zostało wyłonionych 7 prac uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych którzy zostali zaproszeni do kolejnego etapu.

Etap finałowy został rozstrzygnięty w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej.

Obradom jury przewodniczyła
mgr. Iwona Dorożyńska,
dr hab. Andrzej Olejko
mgr. historii Roman Szabla
a uczniowie zaprezentowali dowolnie wybranego bohatera Monte Cassino.

Wielu z zaproszonych uczniów wykazało się kreatywnością dzięki czemu zyskali uznanie wśród jury.
Uczniowie postarali się i sporo z nich przygotowało prezentację multimedialną , niektórzy pokusili się o przygotowanie prezentacji mniej znanych postaci wydarzeń pod Monte Cassino co wzbudziło spore zainteresowanie wśród członków komisji.
W czasie, kiedy komisja konkursowa przeprowadzała kolejno uczniów poprzez szereg dodatkowych pytań , pozostali uczniowie biorący udział w konkursie wraz z nauczycielami,opiekunami , rodzicami, miło spędzali czas przy napojach i poczęstunku w sklepiku szkolnym.

Czas ten był również dobrym momentem na uspokojenie się, a także na zawieranie nowych znajomości oraz wymianę doświadczeń.

Wyłonienie laureatów nie zajęło jury dużo czasu gdyż byli bardzo zgodni i równocześnie zaskoczeni tak wysokim poziomem wiedzy.
Po wręczeniu dyplomów oraz nagród
Dr hab. Andrzej Olejko nie krył radości i zadowolenia z zaszczepienia w młodych ludziach ciekawości świata, podniesienia wiedzy uczestników z zakresu historii. Zachęcenie młodych ludzi do rozwijania własnych zainteresowań, rozwijania świadomego pogłębiania wiedzy na temat historii . Podziękował również rodzicom i nauczycielom za edukację dzieci i młodzieży w zakresie poznania historii ,podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości. Świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino oraz popularyzację wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino.

Przewodnicząca jury mgr. Iwona Dorożyńska była bardzo zadowolona z faktu ,że właśnie ta młodzież znalazła alternatywę na nudę i monotonię w życiu codziennym. A w czytaniu i prezentowaniu dobrej literatury pobudzanie do refleksji oraz rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie warsztatu pisarskiego.

Mając na uwadze zarówno charakter przedsięwzięcia jak i jego znaczenie podziękowania oraz słowa uznania za możliwość krzewienia wśród młodzieży ducha patriotyzmu, rozwijanie świadomości obywatelskiej oraz pielęgnowanie polskości i szacunku do wysiłku zbrojnego należą się :
Za okazane wsparcie materialne oraz merytoryczne Pani Ilonie Kowalskiej Prezes Agencji Mienia Wojskowego,
Panu Zbigniewowi Prokopczykowi Dyrektorowi Zespołu Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu Agencji Mienia Wojskowego,
Panu Przemysławowi Wierzbie kierownikowi Sekcja Marketingu i PR Oddział Kraków Agencji Mienia Wojskowego za wkład osobisty ,
Panu Krzysztofowi Radwanowi Dyrektorowi Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Pani Katarzynie Zielińskiej kierownikowi Dział Upowszechniania Muzealiów 
Muzeum Lotnictwa Polskiego ,
Panu Jerzemu Poźniakowi – Prezesowi Fundacji Bartla z Krakowa.
Inkubatorowi Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku Białej za możliwość zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. Podziękowania za objęcie patronatem honorowym konkursu przez Ministerstwo Obrony Narodowej .

Podziękowania kierujemy także do nauczycieli - opiekunów uczniów biorących udział w tym konkursie, za trud włożony w przygotowanie uczniów i przeprowadzenie kolejnych etapów konkursu.

Gorące podziękowania członkom jury Pani Iwonie Dorożyńska, Panu Andrzejowi Olejko oraz Panu Romanowi Szabla którzy włożyli sporo pracy podczas wszystkich etapów konkursu. Ich praca przy tym projekcie była nieoceniona.
Podziękowania kierujemy również do firmy HQ5 z Bielska Białej która zadbała o oprawę techniczna konkursu oraz do firmy MMDS Print Management ze Skawiny za pomoc poligraficzną.

Podziękowania dla samych uczniów bo poziom wiedzy, który prezentowali był bardzo wysoki, co wymagało nakładu pracy zarówno z ich strony, jak i opiekunów. Mając na uwadze włożony trud w przygotowaną pracę uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami.

Lista laureatów:
I miejsce Filip Matysiak Klasa II Gimnazjum w Zespole Szkół we Wrzosowej
II miejsce Jan Jambrozik Goczałkowice Zdrój
III miejsce Gabriela Stańczyk Klasa II Gimnazjum Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej I wyróżnienie Natalia Rosińska Klasa I Gimnazjum w Zespole Szkół we Wrzosowej
II wyróżnienie Maciej Cierniak Klasa II Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
Dwa równorzędne wyróżnienia:
Anna Szczerba Klasa I V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
Katarzyna Szołtysek Klasa I TEB Edukacja Technikum w Gliwicach